Τζούραλη Ευαγγελία

Τζούραλη Ευαγγελία
Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Εurolife FFH
Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Εurolife FFH

H κ. Τζούραλη έχει την θέση της Υποδιευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών στον Όμιλο ασφαλιστικών εταιρειών Εurolife FFΗ από τον Οκτώβριο του 2020, ενώ πριν από την θέση αυτή κατείχε την θέση της Προϊσταμένης Λογιστηρίου από το Μάρτιο του 2014. Οι κύριες αρμοδιότητες της είναι η διασφάλιση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των λογιστικών λειτουργιών του Ομίλου και η προετοιμασία ορθών χρηματοοικονομικών αναφορών. 

Μεταξύ των χρηματοοικονομικών αναφορών (σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο) που ετοιμάζονται από την Οικονομική Διεύθυνση περιλαμβάνονται: οι μηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ, οι τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ και οι ad-hoc χρηματοοικονομικές αναλύσεις και επεξεργασία τρεχόντων και ιστορικών χρηματοοικονομικών στοιχείων για διάφορους σκοπούς. Επιπρόσθετα, βασική αρμοδιότητα της κ. Τζούραλη είναι η ανάλυση και η εφαρμογή των ΙFRS λογιστικών προτύπων στις δραστηριότητες του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί ως “Project Manager” στο έργο της υλοποίησης των νέων χρηματοοικονομικών προτύπων ΙFRS 17 “Insurance Contracts” και IFRS 9 “Financial Instruments” στις ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου.

Η κ. Τζούραλη ξεκίνησε την καριέρα της από τον χώρο των ελεγκτών λογιστών όπου εργάστηκε για εφτά έτη (2007 – 2013) στην εταιρεία Deloitte. Κατά την περίοδο αυτή εξειδικεύτηκε στον έλεγχο τραπεζών, χρηματοοικονομικών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρειών. Στα πλαίσια της εργασίας της συμμετείχε σε πολυάριθμα έργα ελέγχου σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς τα οποία περιλαμβάναν μεταξύ άλλων: τακτικούς ελέγχους οικονομικών καταστάσεων, αξιολογήσεις συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, έργα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, Anti money laundering compliance.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει  μεταπτυχιακό τίτλο (ΜSc) σε Financial Economics από το University of Νοttigham, Μεγάλη Βρετανία.  Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της κατάρτισης συνέχισε να επιμορφώνεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τραπεζικό και ασφαλιστικό  τομέα. Έχει ολοκληρώσει τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΙΕΣΟΕΛ και επιπρόσθετα έχει ξεκινήσει τον διεθνή επαγγελματικό τίτλο ΑCCA (απομένει ένα μάθημα).   

Η κ. Τζούραλη είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει Άδεια Λογιστή-Φοροτέχνη Α’ Τάξης. Επιπλέον είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.