Μπουρνέτας Απόστολος

Μπουρνέτας Απόστολος
Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Απόστολος Μπουρνέτας πήρε Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο το 1986, μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA το 1992 και διδακτορικό στην Επιχειρησιακή

Έρευνα το 1993, από το Graduate School of Management, Rutgers University, New Jersey, U.S.A.

Διετέλεσε επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Πληροφοριακών

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Rutgers από 1993 έως 1994, ενώ από το 1994 έως το 2004 ήταν

Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου

Case Western Reserve, στο Cleveland των Η.Π.Α. Από το 2003 υπηρετεί στο τμήμα Μαθηματικών

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2003

έως το 2012 και έκτοτε ως Καθηγητής στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Από το

2016 έως το 2020 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών. 

Τα διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρησιακής  Έρευνας,

Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Στοχαστικών Υποδειγμάτων και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εκτός από το

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Μαθηματικών, έχει διδάξει μεταπτυχιακά

μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικής Επιστήμης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Από το

2008 έως το 2012 ήταν διευθυντής του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος.

“Βιοστατιστική” του Ε.Κ.Π.Α. Από το 2013 είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχει επιβλέψει περίπου 50 μεταπτυχιακές διπλωματικές

εργασίες. Έχει επιβλέψει ή συνεπιβλέψει 7 διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Case Western

Reserve και 2 στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (η μία σε εξέλιξη).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας,  Στοχαστικών

Υποδειγμάτων, Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Συστημάτων  Παραγωγής και

Εξυπηρέτησης. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα

Management Science, Operations Research, Mathematics of Operations Research, Queueing

Systems, IIE Transactions, Annals of Operations Research, κλπ. Υπηρετεί ως Associate Editor στα

επιστημονικά περιοδικά Operations Research Letters και SN Operations Research Forum. Έχει

οργανώσει ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο και έχει υπηρετήσει σε οργανωτικές επιτροπές εθνικών

ή διεθνών συνεδρίων Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας.